Wet- en regelgeving

Verwijder residuen van gewasbeschermingsmiddelen uit lozingswater voor >95% en voldoe aan deze verplichting voor 1 januari 2018, zonder hoge investeringskosten in een eigen installatie!

De glastuinbouwsector is bij uitstek een groen, innovatief en duurzame sector die streeft naar het beperken van de impact naar de omgeving. Dit streven wordt kracht bijgezet door algemene milieuregels zoals gedefinieerd in het Activiteitenbesluit. De regels zijn bedoeld om een negatief effect op water, bodem, lucht en onze leefomgeving te voorkomen of beperken.

Richtlijnen voor water zijn op Europees niveau vastgesteld binnen de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Doelstelling is het duurzaam omgaan met water en watersystemen met een ‘goede toestand’ voor 2027. Hierbij wordt gekeken naar de biologische en fysisch-chemische kwaliteit. Voor u als tuinder heeft dit vooral betrekking op gewasbeschermingsmiddelen en voedingsstoffen (o.a. NPK).

Per 1 januari 2018 geldt daarnaast de zuiveringsplicht voor gewasbeschermingsmiddelen in restwaterstromen, opgenomen in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Het betreft een individuele verplichting, waaraan u kunt voldoen door zelf een zuiveringsinstallatie aan te schaffen, te kiezen voor mobiele zuivering of te participeren in een collectief. De verplichting voor collectieven is onder voorwaarden uitgesteld tot uiterlijk 1 januari 2021.

Een zuiveringsrendement van minimaal 95% is voorgeschreven. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft in samenwerking met het Platform Duurzame Glastuinbouw een meetprotocol opgesteld voor zuiveringsinstallatie in combinatie met een toetsingskader dat wordt uitgevoerd door de Beoordelingscommissie Zuiveringsinstallaties Glastuinbouw (BZG). Goedgekeurde installaties staan op de zogenoemde BZG-lijst.

Aanvullend heeft de sector met de overheid afgesproken naar een nagenoeg nul-emissie in 2027 toe te werken. Het gaat hier naast residuen van gewasbeschermingsmiddelen om normen voor emissie van o.a. stikstof (N) en fosfaat (P) naar oppervlaktewater, bodem en riool.

Waterson is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving en is als eerste mobiele dienstverlener BZG gecertificeerd. Met onze mobiele dienstverlening kunt u voldoen aan de regels zonder hoge investeringskosten.