Onze werkwijze en garanties zijn helder

Waterson staat voor openheid en transparantie. Wij sluiten onze dienstverlening aan op uw wensen. Lees meer over onze manier van werken en uw zekerheden.

Prijsstelling en kosten

De kosten van waterbehandeling zijn grotendeels maatwerk. De volgende aspecten hebben invloed op de prijs:

  • Hoeveelheid te behandelen (rest)water;
  • Receptuur/type behandeling voor (rest)waterstroom;
  • Volume van de buffers: vuilwatersilo en rioolbuffer;
  • Dienstverleningsmodel: 0-emissie certificaat, Abonnement of Verhuur.

Garanties
Waterson biedt u de volgende garanties bij de volgende dienstverleningsmodellen.

  • 0-emissie certificaat

Waterson verzorgt na melding van de calamiteit een passende zuiveringsinstallatie of buffercapaciteit op de gewenste locatie.

  • Abonnement
    Bij een Abonnement biedt Waterson de garantie van tijdig zuiveren. We brengen het aantal te behandelen m3 per jaar in kaart en de benodigde draaiuren worden gereserveerd op de zuiveringsinstallatie. Doordat Waterson planmatig werkt, betaalt u een scherpe prijs per m3.

Handhaving
Met een getekend exemplaar van zowel een Abonnement als 0-emissie certificaat kunt u bij handhaving, bevoegd gezag en waterschap aantonen dat u een passende oplossing heeft voor uw waterzuivering.

Verkrijgen middelen
U kunt zowel het getekende 0-emissie certificaat als Abonnement inzetten om de gewenste middelen (Admire, Vertimec en Calypso) te verkrijgen bij uw betreffende leverancier. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het MPS certificatieschema waterzuivering.

BZG-gecertificeerd
Gelet op de toepassing van de technologie is het van belang dat de installatie erkend is als adequate oplossing voor de verwijdering van gewasbeschermingsmiddelen in het kader van de individuele zuiveringsplicht per 1 januari 2018 op grond van de kaderrichtlijn Water.

Waterson is BZG-gecertificeerd en garandeert dat de aangeboden diensten en installatie voldoen aan de eisen van de goedkeurende instantie BZG. Mocht deze certificering komen te vervallen op grond van aanvullende eisen van de goedkeurende instantie (BZG), dan rust er een inspanningsplicht bij Waterson om de certificering zo snel en redelijkerwijs mogelijk opnieuw te verkrijgen. Mocht dit leiden tot noodzakelijke aanpassingen aan de systeemoplossing voor Waterson, dan zijn deze kosten voor rekening van Waterson.

On The Way To Planetproof
Door onze werkwijze voldoet u aan de eisen die het keurmerk On The Way to PlanetProof. Beter voor natuur, milieu, klimaat en dier. Met On the way to PlanetProof streven boeren en kwekers ernaar om hun manier van werken in balans te laten zijn met de draagkracht van onze planeet. Een proces van steeds verdere stappen zetten om onze aarde minder te belasten.

Gegarandeerd resultaat
Waterson garandeert de volgende resultaten:

  • Verwijdering residuen gewasbeschermingsmiddelen >95%
  • Verwijdering imidacloprid-houdende middelen >99,5%

Breed netwerk
Waterson werkt samen met gerenommeerde partijen als TNO, WUR glastuinbouw, Water IQ International en gerenommeerde installateurs. Daarnaast hebben wij intensief contact met het bevoegd gezag, zoals waterschappen en overheden.

Algemene Voorwaarden

Op al onze producten en diensten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze kunt u hier downloaden: Algemene voorwaarden van Waterson B.V.