Meer en beter met minder

Realiseer meer opbrengsten met minder gebruik van energie, water, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen.
Reduceer de emissie van schadelijke stoffen naar het milieu!

De glastuinbouwsector in Nederland staat voor een maatschappelijke, technische en economische opgave om duurzamer te telen waarbij de productkwaliteit en winstgevendheid behouden blijven of zelfs worden verbeterd. Belangrijkste uitgangspunt hierbij is het realiseren van meer en beter met minder. Meer opbrengsten met minder gebruik van energie, water, meststoffen en minder emissie van schadelijke stoffen naar het milieu. De sector heeft ambities voor efficiënt omgaan met energie (+2%/jaar), het reduceren van CO2 uitstoot (48% in glastuinbouw), duurzame energieopwekking, nul-emissie en verbeteren van bodem- en waterkwaliteit (100% duurzaam).

Prijsvorming in de afzetmarkt staat echter al jaren onder druk. Een stijgende productiviteit en significante kostenbeheersing zijn voor u als tuinder noodzakelijk. Toepassen van de modernste (teelt)technologie helpt bij het reduceren van hoge kosten (o.a. arbeidsloon en energie). De wet- en regelgeving ten behoeve van het milieu en bescherming van ecosystemen wordt daarnaast steeds strenger en de behoefte van afnemers aan duurzaam geproduceerde producten neemt toe.

Duurzaamheid vraagt echter continu om actie. Nederlandse tuinders worden dankzij een kritische en veeleisende markt gestimuleerd om vooruitstrevend te zijn. Ontwikkelingen en innovaties volgen elkaar in rap tempo op, zoals zuiveringsinstallaties voor restwaterstromen, emissieloze kas, kas als energiebron concepten of collectieve inspanningen om een volledig gesloten watersysteem te realiseren.

Meer en beter met minder gaat ook over kosten en besparingen op investeringen en operationele uitgaven. Duurzaamheid gaat gepaard met verantwoord ondernemen; zoeken naar mogelijkheden om zo kostenefficiënt mogelijk meerwaarde te creëren. Als tuinder met een gezonde dosis ondernemingszin en drang naar verbetering is het bieden van een toegevoegde waarde en verantwoord ondernemen een blijvende uitdaging.

Een uitdaging die Waterson graag samen met u aangaat. Met onze mobiele maatwerk oplossingen voor waterzuivering zetten wij in op duurzaamheid en toegevoegde waarde voor u als tuinder, uw afnemers en het milieu. Laten we samen meer en beter met minder realiseren!